СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ"
гр. Айтос
СОУ Никола Й. Вапцаров - гр. Айтос

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ УЧИЛИЩЕТО

  Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища

   Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап

   Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

   Издаване на диплома за средно образование

  Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за
          класовете от I до VI в училище на чужда държава

  Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на
         образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

  Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование
         (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

  Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с
          изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

  Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до
         държавни зрелостни изпити.

 

ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ 

   Заявление за приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища

Заявление за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

  Заявление за издаване на дубликат

  Заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

 

 

 

НИЕ РАСТЕМ В УЧИЛИЩЕТО, УЧИЛИЩЕТО РАСТЕ ЧРЕЗ НАС!
АДМИНИСТРАТИВНИ
БЮДЖЕТ
УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК
ФОРУМ САЙТ
© 2019 СОУ Никола Й. Вапцаров - гр. Айтос, Уеб дизайн Informano