СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ"
гр. Айтос
СОУ Никола Й. Вапцаров - гр. Айтос

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

за достъп до обществена информация

2020 година


АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ УЧИЛИЩЕТО

 Преместване на ученици в държавните и в общинските училища.

 Заявление за преместване на ученици в държавните и в общинските училища.

 Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища.

 Заявление за приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища.

 Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища.

 Заявление за приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища.

 Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в XI клас в непрофилираните училища - профилирани и професионални гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен пран-прием. 

 Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

 Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

 Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класове от I до VI в училище на чужда държава

 Заявление за за признаване на завършен клас, етапи на училищно обучение или степени на образование по документи, издадени от училища на чужди държави.

 Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.

 Заявление за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.

 Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до  държавни зрелостни изпити. 

 Издаване на диплома за средно образование.

 Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование 
        (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година).

 Заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование.

 Информация за упражняване на правото на достъп до обществена информация.

 Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация.

 Предоставяне на достъп до обществена информация. 

  Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация.

 Годишен отчет за достъп до обществена информация.  

 Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация.

 Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация.

 Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване.

 Заявление за издаване на Удостоверение образец УП-2 за брутно трудово възнаграждение или доход.

 Протокол за приемане на устно заявление за издаване на Удостоверение образец УП-2 за брутно трудово възнаграждение или доход.

 Заявление за издаване на Удостоверение образец УП-3 за осигурителен /трудов/ стаж.

 Протокол за приемане на устно заявление за издаване на Удостоверение образец УП-3 за осигурителен /трудов/ стаж.

НИЕ РАСТЕМ В УЧИЛИЩЕТО, УЧИЛИЩЕТО РАСТЕ ЧРЕЗ НАС!
АДМИНИСТРАТИВНИ
БЮДЖЕТ
Архив БЮДЖЕТ
Учебна дейнсот
МПО "ОРЕЛ - 160"
ФОРУМ САЙТ
© 2021 СУ Никола Й. Вапцаров - гр. Айтос, Уеб дизайн Informano