СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ"
гр. Айтос
Държавни зрелостни изпити

Държавни зрелостни изпити

 

 

Подаване на заявления за издаване на Удостоверение за завършен гимназиален етап с номенклатурен N3-22 за ученици, завършили гимназиален етап (12 клас) и неуспешно положили ДЗИ. Срок за подаване на заявленията до 18.06.2018г.

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 

ЗА УЧЕБНАТА 2018 - 2019 ГОДИНА

/съгласно заповед № РД 09-1710/29.08.2018г. на МОН/

 

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 

СЕСИЯ МАЙ – ЮНИ
 1.
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
 21.05.2019г.
 начало 08.00 часа
2.
ВТОРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПРЕДМЕТ ПО ИЗБОР НА УЧЕНИКА
 23.05.2019г.
 начало 08.00 часа
 3.
 ТРЕТИ ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ – ПО ЖЕЛАНИЕ
 от 28.05.2019г.
 до 31.05.2019г.
СЕСИЯ АВГУСТ – СЕПТЕМВРИ
 1.
 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
 28.08.2019г.
 начало 08.00 часа
 2.
 ВТОРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПРЕДМЕТ ПО ИЗБОР НА УЧЕНИКА
 29.08.2019г.
 начало 08.00 часа
 3.
 ТРЕТИ ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ – ПО ЖЕЛАНИЕ
 от 30.08.2019г.
 до 04.09.2019г.

   

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

МАЙСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ

Дейности
Срок
 1.
Изготвяне на информационен кът на втория етаж с актуална за зрелостниците информация през целия период на подготовка и провеждане на ДЗИ
до 2019 г.
2.
Запознаване на УЗК и спазване на Наредба №3/17.05.2004г. за организацията и провеждането на ДЗИ и заповед № РД 09-4141/29.08.2017г. на МОН за провеждане на ДЗИ в училище, за което членовете на комисията декларира пред директора
до 2019 г.
3.
Изработване на училищен график за дейностите за провеждане на ДЗИ
до 2019 г.
4.
Запознаване срещу подпис зрелостниците и родителите им със заповед№РД 09-4141/29.08.2017г. на Министъра на МОН за провеждане на ДЗИ в училище и училищния график на дейностите за провеждане на ДЗИ през учебната 2017/2018 г.
до 2019 г.
5.
Подписване на заявления от зрелостниците за допускане до ДЗИ и издаване на служебни бележки за подадено заявление за допускане до ДЗИ
от 2019 г.
до 2019 г.
6.
Справка за зрелостниците, които са заявили желание за допускане до ДЗИ
до 2019 г.
7.
Допускане на учениците до ДЗИ
до 2019 г.
8.
Огласяване на списъците с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали
до 2019 г.
9.
Издаване на служебни бележки за допуснат до ДЗИ кандидат /копие от бележката остава в училище/
до 2019 г.
10.
Справка за зрелостниците допуснати до ДЗИ
до 2019 г.
11.
Изнасяне на информационното табло списък с допуснатите кандидати до явяване на ДЗИ. Публикуване на актуална информация за дейностите по провеждане на ДЗИ.
до 2019 г.
12.
Обявяване на резултатите от ДЗИ
до 2019 г.
13.
Организиране издаването на дипломи за завършено средно образование и удостоверения за завършен гимназиален етап
до 2019 г.

              

СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ 

Организация на дейностите за провеждане на изпити за промяна на оценката. 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:  

ВСИЧКО ЗА МАТУРИТЕ 

ИЗПИТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДЗИ ПО ГОДИНИ    

 

НИЕ РАСТЕМ В УЧИЛИЩЕТО, УЧИЛИЩЕТО РАСТЕ ЧРЕЗ НАС!
АДМИНИСТРАТИВНИ
БЮДЖЕТ
Архив БЮДЖЕТ
УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК
ФОРУМ САЙТ
© 2019 СУ Никола Й. Вапцаров - гр. Айтос, Уеб дизайн Informano