СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ"
гр. Айтос
Държавни зрелостни изпити

Държавни зрелостни изпити

 

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 

ЗА УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА

/съгласно заповед № РД 09-2119/28.08.2020г. на Министъра на МОН/ 

 

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 

СЕСИЯ МАЙ – ЮНИ
 1.
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
 19.05.2021г.
 начало 08.00 часа
2.
ВТОРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПРЕДМЕТ ПО ИЗБОР НА УЧЕНИКА
 21.05.2021г.
 начало 08.00 часа
 3.
 ТРЕТИ ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ – ПО ЖЕЛАНИЕ
 от 26.05.2021г.
 до 31.05.2021г.
СЕСИЯ АВГУСТ – СЕПТЕМВРИ
 1.
 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
 26.08.2021г.
 начало 08.00 часа
 2.
 ВТОРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПРЕДМЕТ ПО ИЗБОР НА УЧЕНИКА
 27.08.2021г.
 начало 08.00 часа
 3.
 ТРЕТИ ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ – ПО ЖЕЛАНИЕ
 от 30.08.2021г.
 до 02.09.2021г.

   

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

МАЙСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ

Дейност

Срок

Сесия май юни

Сесия август- септември

Определяне на състава на регионалните комисии за организиране и провеждане на ДЗИ

до 04.02.2021 г.

до 02.06.2021 г.

Определяне състава на училищната зрелостна комисия

до 08.02.2021 г.

до 07.06.2021 г.

Въвеждане на предложения от директорите на училищата за оценители, за квестори, за учители консултанти и за учители по чужд език за четене на текст и изпращане на декларациите им до регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ

до 15.02.2021 г.

до 18.06.2021 г.

Изпращане на информация от директорите на училищата до регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ за сградите, залите и броя на местата в залите

до 17.02.2021 г.

до 18.06.2021 г.

Изпращане в МОН на обобщени предложения от РУО за оценителите от всяка област, за технически лица от населеното място, на територията на което се осъществява оценяването на ДЗИ, както и техните декларации

до 08.03.2021 г.

до 28.06.2021 г.

Изпращане в МОН на обобщените предложения от висшите училища за оценители, както и на техните декларации

до 08.03.2021 г.

до 28.06.2021 г.

Изпращане на информация за центровете, в които ще се осъществява оценяването във всяка от областите

до 12.04.2021 г.

до 11.08.2021 г.

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки

01.03.2021 г.
– 19.03.2021 г.

01.07.2021 г.
– 16.07.2021 г.

Обобщаване на информацията от заявленията и изпращане на справка от училищата до регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ

до 23.03.2021 г.

до 21.07.2021 г.

Определяне на състава на националните комисии

до 09.04.2021 г.

до 06.08.2021 г.

Определяне на сградите, залите и броя на местата в залите и изпращане на информация от всяка област до ЦОПУО

до 09.04.2021 г.

до 06.08.2021 г.

Определяне на състава на комисиите за провеждане на държавните зрелостни изпити в училището

до 09.04.2021 г.

до 06.08.2021 г.

Определяне на квестори, на учители консултанти и на учители по чужд език за четене на текст

до 04.05.2021 г.

до 15.08.2021 г.

Допускане до държавни зрелостни изпити

до 18.05.2021 г.

до 19.08.2021 г.

Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали

до 18.05.2021 г.

до 23.08.2021 г.

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

до 18.05.2021 г.

23.08.2021 г.

Оценяване на изпитните работи

22.05.2021 г.
– 06.06.2021 г.

29.08.2021 г.
– 07.09.2021 г.

Обявяване на резултатите  от  държавните  зрелостни изпити

до 07.06.2021 г.

до 08.09.2021 г.

Връчване на дипломите за завършено средно образование

до 22.06.2021 г.

до 14.09.2021 г.

             

СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ 

Организация на дейностите за провеждане на изпити за промяна на оценката. 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:  

ВСИЧКО ЗА МАТУРИТЕ 

ИЗПИТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДЗИ ПО ГОДИНИ    

 

НИЕ РАСТЕМ В УЧИЛИЩЕТО, УЧИЛИЩЕТО РАСТЕ ЧРЕЗ НАС!
АДМИНИСТРАТИВНИ
БЮДЖЕТ
Архив БЮДЖЕТ
Учебна дейнсот
МПО "ОРЕЛ - 160"
ФОРУМ САЙТ
© 2021 СУ Никола Й. Вапцаров - гр. Айтос, Уеб дизайн Informano