СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ"
гр. Айтос
Закони, наредби, документи

Закони, наредби, документи

 

УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ

 

  

Държавни образователни стандарти

Закони 2016 г.

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
в сила от 1.08.2016 г.

ЗАКОН за народната просвета
отменен със Закона за предучилищното и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.)

ЗАКОН за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план
отменен със Закона за предучилищното и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.)

Наредби 2016 г.

Наредба за организация на дейностите в училищното образование
(предстои обнародване в ДВ)

Наредба за оценяване на резултатите от обучението на учениците
(предстои обнародване в ДВ)

Наредба за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
(предстои обнародване в ДВ) 

НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител"
(Обн. - ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г., в сила от учебната 2017/2018 година)

НАРЕДБА за приобщаващото образование
(Обн. - ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г.) 

НАРЕДБА за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност
(Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) 

НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование

НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование 

Наредба № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование 
(Обн. - ДВ, бр. 68 от 30.08.2016 г., в сила от 30.08.2016 г.) Тази наредба отменя Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища (обн., ДВ, бр. 64 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2007 г. и бр. 42 от 2015 г.).

Наредба № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка 
(Обн. - ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 26.08.2016 г.)

Наредба № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския книжовен език
(Обн. - ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.) Тази наредба влиза в сила от 1 септември 2016 г. и отменя Наредба № 2 от 2009 г. за усвояването на българския книжовeн език (ДВ, бр. 41 от 2009 г.).

НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
(Обн. - ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г., в сила от 23.08.2016 г.) Тази наредба отменя Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета (ДВ, бр. 41 от 2003 г.).

НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование
(Обн. - ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г.) Тази наредба влиза в сила от 1 август 2016 г. и отменя Наредба № 4 от 2000 г. за предучилищно възпитание и подготовка (обн., ДВ, бр. 80 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2005 г.)

КТД за системата на народната просвета - 2016  

 

НАРЕДБА № 2 от 24.04.1997 г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм  

 

НИЕ РАСТЕМ В УЧИЛИЩЕТО, УЧИЛИЩЕТО РАСТЕ ЧРЕЗ НАС!
АДМИНИСТРАТИВНИ
БЮДЖЕТ
Архив БЮДЖЕТ
Учебна дейнсот
МПО "ОРЕЛ - 160"
ФОРУМ САЙТ
© 2021 СУ Никола Й. Вапцаров - гр. Айтос, Уеб дизайн Informano