СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ"
гр. Айтос
ПРОЕКТИ, Новини за СУ Вапцаров - Айтос

ПРОЕКТИ, Новини за СУ Вапцаров - Айтос

 

 

 

 

 

СОУ "Никола Вапцаров" - Айтос

посреща партньори от седем държави

    СОУ „Никола Й. Вапцаров“ - Айтос, е партньор по проект "Мост между три поколения: Вечните игри и играчки" (“Bridging three generations: Timeless games and toys”) по Програма „Еразъм+“ на Европейската комисия, Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“ в сектор Училищно образование. Проектът се осъществява съгласно Договор № 2015-1-TR01-KA219-021800_3.
     Айтоското училище е едно от шестте в цяла Югоизточна България, които са одобрени като партньори. Координатор на проекта е Република Турция, а като партньори участват и сродни училища от Франция, Италия, Румъния, Латвия, Ирландия и Норвегия. Периодът за реализация на проекта е двугодишен от 2015 до 2017 година. Основен приоритет на проекта е повишаване качеството на обучение на децата и грижата за тях, както и подобряване на профила на учителите.
В днешното технологично общество е все по-трудно да се съхрани връзката между най-старото поколение и новото дигитално поколение, което играе само с върха на пръстите си различни игри и харесва само играчки, които имат софтуер и тъчпад. Най-старото поколение е изправено пред сериозни проблеми с интегрирането на новия цифров свят в ежедневието. Но от друга страна това поколение е уникален източник на знания и опит в много различни аспекти.
     Чрез проекта "Мост между три поколения: Вечните игри и детски играчки" ще бъдат събрани заедно три поколения (дядовци и баби - родители - деца), за да бъде възстановена връзката между тях чрез игрите и играчките на най-старото поколение.
     С този проект новото дигитално поколение ще осъществи пътешествие назад във времето на детството на бабите и дядовците си, за да научат децата повече за техните игри и играчки. Това ще бъде мултидисциплинарно пътешествие, в което ще участват музика, литература, изкуство, чужди езици и дори физическо възпитание и спорт.
В периода 7 – 11 март ще бъде осъществена втората мобилност по проекта като домакин е СОУ „Никола Й. Вапцаров“. В Айтос ще гостуват 23 учители от партньорските страни.
     Кметът Васил Едрев ще бъде гост на церемонията по посрещането на гостите в СОУ „Никола Вапцаров“, което ще се състои на 7 март от 9.00 часа. На 8 март т.г. гостите ще посетят Община Айтос, за да бъдат запознати с мястото ролята на общинската администрация в образователния процес и образователното дело в Община Айтос.
Основни теми, които ръководителите от 8 държави ще разискват с кмета, са свързани с взаимодействието с училищата, с мястото и ролята на Общината като заинтересована страна в процеса на дигитализация на образованието и съхраняването на културната идентичност и традициите.
     Съществена част от програмата на мобилността е посещението на ключови местни и регионални институции, които представляват заинтересовани страни по предмета на проекта.

 

 

Вапцаровец надгражда своята квалификация по Еразъм+

        В изпълнение на дейностите по проект „Единни в квалификационното разнообразие“ по програма Еразъм+ на Европейската комисия, номер на проекта 2015-1-BG01-KA101-014078, беше остъществена успешно втората мобилност по проекта.
        Ана Стойчева, учител по английски език, участва в структуриран обучителен курс на тема „Език, методология и култура“. Курсът се проведе от 13 октомври до 23 октомври 2015 година в град Брайтън във Великобритания. Организатор на курса е The English Language Centre, организация с традиции и престиж в усъвършенстването на учители по английски език от цяла Европа.
      Изпълнението на този проект е част от изпълнението на стратегията на СОУ „Никола Й. Вапцаров“ за висококачествено общо и профилирано образование с акцент върху чуждоезиковото обучение и компютърните технологии, квалифицирани педагогически специалисти, мотивирани и успяващи ученици, ярко консолидирана училищна общност, ангажирани родители, обществено отговорна инициативност.

  
 

Третата мобилност на Вапцаровци по Еразъм+   

     В изпълнение на дейностите по проект „Единни в квалификационното разнообразие“ по програма Еразъм+ на Европейската комисия, номер на проекта 2015-1-BG01-KA101-014078, беше остъществена успешно третата мобилност по проекта.
     Това е участието на Димитринка Михова, начален учител в СОУ „Никола Й. Вапцаров“, в структуриран обучителен курс The Playground Classroom Language Teaching Methodology for Primary School. Курсът се проведе от 19-30 октомври 2015 година в Executive Training institute в Сейнт Джулианс, Малта.
     Курсът е предназначен за начални учители, преподаващи английски език. Основни теми в курса са стилове на учене, множествена интелигентност на учениците в начален етап, стимулиране на слушането, четенето, писането и правилното произношение чрез игри, проекти, използване на музика, песни, истории и ИКТ в класната стая.

 

 

 

 

Успешен   старт на проекта ,,Мост между три поколения”

 

         Приключи първата мобилност по проект "Мост между три поколения: Вечните игри и играчки" по Програма „Еразъм+“ на Европейската комисия, Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“ в сектор Училищно образование. Работната среща се проведе от 26.10 до 30.10 2015г. в Анкара. Представителите на партньорите по проекта - Румъния, Италия, Ирландия, Норвегия, Франция, Латвия и България бяха тържествено посрещнати в училище „Хаджи Сабанджъ“ от ученици, родители, учители и представители на местната власт. Посетихме класните стаи и детска градина „Сазие Текисик“. След посещение  при кмета на Кечиорен и Главната дирекция на турското образование, партньорските екипи се отправиха към Мавзолея на Ататюрк. В следващите дни в специални работни сесии бяха представени екипите по проекта и  училищата, които ще работят по него . Бе обсъден и одобрен план за изпълнение на проекта. Важен момент от работата на екипите бе изборът на лого, мото и химн. Последваха полезни семинари с представителите на Университет Гази - „Традиционни игри със специален фокус върху нематериално културно наследство“ и „Техники и препоръки за разработване на учебни програми“. Във връзка с целите на проекта бяха посетени Детския музей за научни изследвания, Рахми Коч – музей, Музеят на нематериалното културно наследство, Музеят на анатолийските цивилизации. На тържествена церемония всички участници в срещата получиха сертификати.

      През следващите два дни бе организирано културно посещение на Кападокия с цел анализиране на въздействието на географските условия върху  културния и социалния живот. На 31 октомври екипите по проекта "Мост между три поколения: Вечните игри и играчки" отпътуваха за родните си места в очакване на втората среща по проекта, която ще бъде в СОУ „Никола Вапцаров“ през март 2016 година.

 

Екип по проекта

СОУ,,Н.Й.Вапцаров”- Айтос

 


ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните      училища чрез въвеждане на целодневна организация на  учебния процес“
  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките             ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 СОУ ”Никола Вапцаров” участва в проекта с 348 ученици (45% от всички ученици в училището),  обхванати в 15 полуинтернатни групи от 1 до 7 клас. Заниманията в групите съчетават дейности по  самоподготовката на учениците, заниманията им по интереси и масовия спорт и отдих. В часовете по  самоподготовка под ръководството на своите учители учениците усвояват учебния материал, получават  допълнителна помощ и съдействие. В заниманията по интереси реализират разнообразни групови  проекти, чрез които обогатяват знанията си и се забавляват. Във времето за отдих и спорт обядват в  училищния стол, поддържат физическата си активност, практикуват любимия си спорт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРОЕКТ ВG051РО001- 4.1.07 „ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ“

 

Дейност 6 на проект „Включващо обучение осигурява подкрепяща среда за деца със специални образователни потребности, лишени от родителски грижи и населяващи центровете за настаняване от семеен тип. От 2014г. в училище се обучават 6 ученици от защитеното жилище в града. Освен учителите специалисти за тях се грижат психолог, логопед, ресурсен учител и специален педагог. Заниманията се провеждат в специално обзаведени помещения, оборудвани с необходимите дидактически материали. Децата намират в училище приятна среда и топло отношение от страна на ученици и учители.

   

 

     „Студентски практики”

Чрез включването си в проект „Студентски практики” училището дава своя принос в подобряване качествата на образованието чрез придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища, избрали да се реализират в сферата на педагогическите и обществените науки. През 2014г. своята практика полагат 12 студенти. Работата по проекта подпомага укрепване на връзките между училището и ВУЗ и повишаване нивото на академизма на учебното заведение.

 

 

 

„Вапцаровска памет” 

Този проект е част от дейностите по ритуализация на училищния живот. Реализиран е през 2009 г. в рамките на Националната програма „Училището – желана територия на учениците”. Изграден е училищен музей с два раздела – История на училището и Памет за патрона. Усвоен бюджет – 1400 лв. 

 

 

"Мога, искам и успявам" – 2008 г.

"Помогни ми да успея" – 2008 г.

"Помогни ми да успея 2" – 2009 г.

Проектите са реализирани в рамките на Националната програма „С грижа за всеки ученик”. Предназначени са за допълнителни занимания с ученици, показали отлични резултати на ученически олимпиади и конкурси, както и за ученици, затруднени в усвояването на учебния материал. Допълнителните занимания се водят в малки групи и се постигат високи обучителни резултати. Усвоен бюджет – 5250 лв.

 

 

 Проект „Радио Везни”

Проектът е реализиран през 2007г. в рамките на националната програма „Училището – желана територия” . Целта на проекта е да се реновира и въведе в екстплоатация училищната радиосистема. Сформира се редакционна колегия, изготвя се програмна схема. Училищното радио се превръща в популяризатор на училищния живот и поле за изява на учениците. Усвоен бюджет – 5000 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 „ Аз и Ти – да се преоткрием”

Първият проект на училището е реализиран през 2005г. Разработен е от Училищно настоятелство „Никола Вапцаров”. Финансиращ орган е фондация „Партньори – България” . Целта на проекта е да подпомогне  диалога между учениците, принадлежащи към различни етнически групи, да стимулира обладяването на българския език като основно средство за пълноценна комуникация и социализация на подрастващите от малцинствените групи. В рамките на проекта работят езикова школа „Сладкодумче” в начален етап и клуб за диалогична реч „Дебати” в прогимназиален и гимназиален етап. Изработен е софтуерен продукт за провеждане на компютърни състезания по български език и литература. Съставено е авторско помагало за езикова работа с деца, чийто майчин език не е българският. Стойност на проекта – 15000 лв.

 

 

 

НИЕ РАСТЕМ В УЧИЛИЩЕТО, УЧИЛИЩЕТО РАСТЕ ЧРЕЗ НАС!
© 2019 СОУ Никола Й. Вапцаров - гр. Айтос, Уеб дизайн Informano