СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ"
гр. Айтос
СОУ Никола Й. Вапцаров - гр. Айтос

 

 

ПРИЕМ 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

          СУ "Н.Й.Вапцаров" ОБЯВЯВА едно свободно място в профил "Чужди езици" в ОСМИ клас за учебната 2018/2019 година.

        Срок за приемане на заявления за участие в класиране: 07.08.2018 г. 18:00 часа

            Моля при подаване на заявление за участие в класирането да представите оригинал на Свидетелството за основно образование.

 

 

 


 

ПРИЕМ 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

 

 

 

  График за дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища за учебната

2017 - 2018 г. съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

(НАРЕДБА за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование )


Вид дейност

Срок

1

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите.

05.05 - 10.05.2017 г. вкл.

2

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците относно допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите.

до 12.05.2017 г. вкл.

3

Провеждане на тестове по:

  • Български език и литература
  • Математика

19.05.2017 г.

22.05.2017 г.

4

Обявяване на резултатите от тестовете.

до 05.06.2017 г. вкл.

5

Провеждане на изпити за проверка на способностите по:
 

  • Изобразително изкуство
  • Музика
  • Спорт

 

02.06.2017 г.
05.06.2017 г.
31.05-01.06.2017 г. вкл.

6

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.

до 09.06.2017 г. вкл.

7

Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити.

12.06 -13.07.2017 г. вкл.

8

Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема.

16.06 - 22.06.2017 г. вкл.

9

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 27.06.2017 г. вкл.

10

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

28.06 - 30.06.2017 г. вкл.

11

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 04.07.2017 г. вкл.

12

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

05.07 - 07.07.2017 г. вкл.

13

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

10.07.2017 г.

14

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

11.07 - 13.07.2017 г. вкл.

15

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

до 17.07.2017 г. вкл.

16

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

18.07 - 19.07.2017 г. вкл.

17

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

21.07.2017 г. вкл.

18

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

определя се от директора на училището до 04.09.2017 г. вкл.

19

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

до 14.09.2017 г. вкл.

 

 

 

ПРИЕМ 2016-2017 УЧЕБНА ГОДИНА

 

 

УПЪТВАНЕ ЗА КАНДИДАТСТВАЩИТЕ УЧЕНИЦИ СЛЕД 7 КЛАС

График за дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища за учебната

2016 - 2017 г. съгласно наредба № 11 / 2005 година


Вид дейност

Срок

1

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите.

05.05 - 11.5.2016 г. вкл.

2

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците относно допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите.

до 13.05.2016 г. вкл.

3

Провеждане на тестове по:

-Български език и литература
-Математика

18.05.2016 г.

20.05.2016 г.

4

Обявяване на резултатите от тестовете.

до 03.06.2016 г. вкл.

5

Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

  • Изобразително изкуство
  • Музика
  • Хореография
  • Спорт

 

02.06.2016 г.
03.06.2016 г.
06.06.2016 г.
31.05-01.06.2016 г. вкл.

6

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.

до 09.06.2016 г. вкл.

7

Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити.

10.06 -13.07.2016 г. вкл.

8

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №11 от 28.03.2005 г. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема.

16.06 - 21.06.2016 г. вкл.

9

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 27.06.2016 г. вкл.

10

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

28.06 - 30.06.2016 г. вкл.

11

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 04.07.2016 г. вкл.

12

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

05.07 - 07.07.2016 г. вкл.

13

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

08.07.2016 г.

14

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

11.07 - 13.07.2016 г. вкл.

15

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

до 15.07.2016 г. вкл.

16

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

18.07 - 19.07.2016 г. вкл.

17

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

21.07.2016 г. вкл.

18

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

определя се от Директора на училището до 05.09.2016 г. вкл.

19

Утвърждаване на осъществения държавен план прием.

до 12.09.2016 г. вкл.

 

ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 Г. СОУ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ" предлага прием след завършен седми клас:

    Профил  ТЕХНОЛОГИЧЕН – ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

Характеристика:

Засилено изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК;

ПЕТГОДИШЕН срок на обучение

ПРОФИЛИРАЩИ предмети:  Английски език

                                                      Информационни технологии

                                                      Математика

ПРИЕМ: Национален изпит тест по Български език и литература и

                                                            по  Математика

 

 

 ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПРИЕМА СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС

   В ПАРАЛЕЛКА С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 Г.

Вид дейност

Срок

1

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите.

07 - 13.5.2015 г.

2

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали

до 15.05.2015 г.

3

Провеждане на тестове по:

-Български език и литература
-Математика

 

20.05.2015 г.

22.05.2015 г.

4

Обявяване на резултатите от тестовете.

до 03.06.2015 г.

5

Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

-Изобразително изкуство
-Музика
-Хореография
-Спорт

 

04.06.2015 г.
05.06.2015 г.
08.06.2015 г.
01-02.06.2015 г.

6

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.

до 09.06.2015 г.

7

Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити.

10.06 -14.07.2015 г

8

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №11 от 28.03.2005 г. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема.

16 - 19.06.2015 г.

9

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 25.06.2015 г.

10

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

26 - 30.06.2015 г.

11

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 03.07.2015 г.

12

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

06 - 08.07.2015 г.

13

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

до 09.07.2015 г.

14

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

10 - 14.07.2015 г.

15

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

до 16.07.2015 г.

16

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

17 - 20.07.2015 г.

17

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

до  21.07.2015 г.

18

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

до   28.07.2015 г.

19

Утвърждаване на осъществения държавен план прием.

до  31.07.2015 г.

 

ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ!!!

НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища 

НАРЕДБА № Н-5 от 08.09.2008 г. за приемане на ученици в училищата по изкуствата

Заповед № РД09-1363 / 29.08.2014г. на Министъра на образованието и науката за приема за учебната 2015/2016г.

                                Училища - гнезда за област Бургас

 

 

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ се осъществява в училища - гнезда:

От 1.

1. ОУ “П. Р. Славейков”, гр. Бургас

2. ОУ ”Княз Борис І”, гр. Бургас

3. ОУ “Георги Бенковски”, гр. Бургас, к-с “Зорница”

4. ОУ “Елин Пелин”, гр. Бургас, к-с “М. Рудник”

5. ОУ “Антон Страшимиров”, гр. Бургас, к-с “Славейков”

 

 

Забележка: ученици, кандидатстващи от други области, подават заявления за участие в класиране в 

ОУ “П. Р. Славейков” , гр. Бургас, ул. „Цар Симеон І” № 23

РАБОТНО ВРЕМЕ НА УЧИЛИЩАТА – ГНЕЗДА: ОТ 8.00 ЧАСА ДО 18.00 ЧАСА

 

 

НИЕ РАСТЕМ В УЧИЛИЩЕТО, УЧИЛИЩЕТО РАСТЕ ЧРЕЗ НАС!
АДМИНИСТРАТИВНИ
БЮДЖЕТ
Архив БЮДЖЕТ
УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК
ФОРУМ САЙТ
© 2019 СОУ Никола Й. Вапцаров - гр. Айтос, Уеб дизайн Informano