СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ"
гр. Айтос
СОУ Никола Й. Вапцаров - гр. Айтос

 ВАШИТЕ ВЪПРОСИ - НАШИТЕ ОТГОВОРИ

На тази страничка ще публикуваме най-често задаваните към нас въпроси в пощата на сайта или на родителски срещи и други форуми, с цел да внесем по-голяма яснота за цялостната дейност на училището. 

                                                 

                                          Отговаря ръководният екип на училището ►►►


 

ВЪПРОС: Ще има ли лятна детска академия тази година?


 ОТГОВОР: СОУ”НИКОЛА ВАПЦАРОВ” е първото училище в града, което преди 6 години създаде формата за лятна педагогическа грижа „ЛЯТНА ДЕТСКА АКАДЕМИЯ”. С този формат си поставихме няколко важни цели: да подпомогнем адаптацията на бъдещите първокласници в новото училище; да ги приобщим към училищния ред; да стимулираме опознаването на децата , от една страна, и запознаването им с техните бъдещи учители, от друга. Не на последно място, разбира се, да подпомогнем семействата в грижата им за децата, когато те вече са изписани от детската градина, а родителите са на работа. 

Радваме се, че Академията се оказа ефективен формат, защото и други училища последваха нашия пример. Родителите също споделиха задоволството си, те виждаха всеотдайната безвъзмездна помощ на учителите и училището.

Дали ще има, или не Лятна академия тази година се решава на заседание на Педагогическия съвет през м. май. На това заседание помощник-директорът по учебната дейност докладва броя на подадените молби от родителите на бъдещите първокласници и ако те са достатъчни за формиране на група, се взема положително решение. Веднага след това се провежда родителска среща със заявителите, за да се разяснят условията и всички допълнителни подробности.


Отговорил: Иванка Лалева – пом.-директор по учебната дейност
 


 

ВЪПРОС: Кои ще бъдат учителите на първи клас през новата учебна година?

 ОТГОВОР: С професионална гордост представям учителите, които ще бъдат класни ръководители на първи клас през учебната 2015/2016 г.


Г-жа ВЯРА ТОДОРОВА – старши учител в началната образователна степен.Завършила е Великотърновския университет , с квалификация магистър по начална училищна педагогика.
Госпожа ТОДОРОВА има богат опит не само в преподаването на учебния материал, но и в организиране на самоподготовката на учениците. Системна и последователна в работата си с децата, винаги постига поставените цели и високи образователни резултати. Контактува с учениците спокойно, мъдро, изгражда с тях ефективен диалог. Умело прилага технологиите в учебния процес.

Г-жа РОСИЦА КЮЧУКОВА – старши учител в началната образователна степен
Завършила е Югозападен университет Благоевград, квалификация магистър по начална училищна педагогика.
Госпожа КЮЧУКОВА е специалист с висока научна и методическа подготовка. Постига висока степен на грамотност и създава трайни навици за учебен труд и училищен ред. Стимулира заложбите на всеки ученик, като се стреми да осигури на учениците си надграждане на знанията чрез занимателен и игрови инструментариум.

Г-жа МИЛЕНА ФОТЕВА – старши учител началната образователна степен
Завършила е Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, квалификация магистър по начална училищна педагогика. Придобита Пета ПКС.
Госпожа ФОТЕВА е всеотдаен педагог с подчертан интерес към иновативното преподаване. Поставя акцент върху мотивацията на учениците и така постига високи образователни резултати. Умее да изгради класов колектив и да приобщи родителите като партньори на училището.

Учителите работят в екип, което допълнително повишава успеваемостта и създава приятна за общуване среда за децата.

Отговорил: Анка Желязкова – директор на училището
 

 


 

ВЪПРОС: Защо учениците на училище „Н. Вапцаров” не се явяват много често на състезания и конкурси, по математика например? Не са ли добре подготвени?


ОТГОВОР: Състезанията и конкурсите са едни от формите, в които учениците доказват реалните си знания, а учителите „сверяват часовниците си” за ефективността на своята работа. В националния календар на ученическите състезания и конкурси има утвърдени формати за научна надпревара. На първо място такива са олимпиадите по учебните дисциплини, както и някои състезания, организирани от авторитетни институции като състезанието на Съюза на българските учители. От регионален мащаб можем да посочим есенните и пролетни математическите състезания, организирани от Математическа гимназия гр. Бургас, състезанието „Аз съм българче” на НБУ „Михаил Лъкатник”.
         Учениците на СОУ „Никола Вапцаров” участват активно в олимпиадите по всички учебни предмети и традиционно имат завоювани позиции и призови класации в олимпиадите по Български език и литература, по Химия и опазване на околната среда, по География и икономика, по Биология и здравно образование, по Физика и астрономия и др. Много високи са постиженията ни по английски език – на конкурсите и на спелуването. На състезанията „Знам и мога” и „Аз съм българче” всяка година имаме призови класации. Не могат да се изброят имената на всички достойно представили се Вапцаровци от I до XII клас.
     Училището има утвърдена политика за участията на учениците в състезателните форми. Насърчаваме участието в такива формати, които нямат или имат символична такса за участие, защото заплащането на тази такса е отговорност на родителите. Една голяма част от състезанията – най-вече математическите – имат солидна такса за участие в рамките на 8-10 лева на ученик. И такива състезания се провеждат едва ли не всеки месец. Не можем да настояваме за участие освен ако инициативата за това не е на семейството. Освен това за нас е важно къде се провеждат и как се оценяват конкурсните работи на учениците. Държим тези условия да са такива, че да изключват възможността за манипулация на резултатите. Ако не участваме в някои от форматите, възможно е причината да е тази, че не виждаме полза от участие заради самото участие или за престиж. Ние сме доволни от нивото на подготовка на нашите ученици и се гордеем с техните успехи независимо от това, че не ги афишираме така шумно.


Отговорил:Миланка Русева – пом.-директор по учебната дейност
 


 

ВЪПРОС: Задължително ли е целодневното обучение във вашето училище?

ОТГОВОР: СОУ "Никола Вапцаров" е със статут на средищно училище. В него се обучават освен ученици от гр. Айтос още и ученици от няколко села на общината. Именно за тези ученици, съгласно заповед на Министъра на образованието и науката, целодневното обучение е задължително от I до VII клас. За учениците от града целодневно обучение се организира според желанието на родителите. Тъкмо по тази причина още в началото на учебната година родителите подават заявление за организацията на обучение на своите деца. На базата на тези заявления директорът издава заповед за броя на полуинтернатните групи, които ще функционират през съответната учебна година. 

СОУ"Никола Вапцаров" има богат опит в провеждането на целодневната организация на обучение и разполага с високо квалифицирани възпитатели. Отчитайки факта, че професионалната подкрепа при самоподготовката на учениците е от изключителна помощ и за децата, и за семействата, ние организираме занималня към всяка паралелка от началната образователна степен. Вместо да заплащат за педагогически услуги в частни занимални, нашите ученици получават безплатно обучение в рамките на учебния ден. На включените в целодневната организация на обучение ученици се полага и обяд, който частично се заплаща с държавни или проектни средства.

Отговорил: Анка Желязкова - директор на училището 

 

Вашите въпроси

СУ "Никола Й. Вапцаров"
гр. Айтос

Адрес на училището:
гр. Айтос 8500
ул. "Димитър Зехирев" № 58

За връзка:
Ирина Вътева
Директор

тел. +359 87 864 6999
e-mail: welcome@vaptsarov.org

НИЕ РАСТЕМ В УЧИЛИЩЕТО, УЧИЛИЩЕТО РАСТЕ ЧРЕЗ НАС!
АДМИНИСТРАТИВНИ
БЮДЖЕТ
Архив БЮДЖЕТ
Учебна дейнсот
МПО "ОРЕЛ - 160"
ФОРУМ САЙТ
© 2021 СУ Никола Й. Вапцаров - гр. Айтос, Уеб дизайн Informano